Prezydium Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

wybrane w wolnych wyborach 29 października 2018r.
na kadencję trwającą 2 lata

Na zdjęciu od lewej: Weronika Wołyńska, Szymon Stefaniak, dyrektor szkoły Urszula Januszewska, Martyna Tomaszek, opiekun samorządu szkolnego Wojciech Konieczny

      

Martyna Tomaszek - przewodnicząca

 

Szymon Stefaniak

 

Weronika Wołyńska

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Wojciech Konieczny

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Plastycznych w Koszalinie określa §14 Statutu Szkoły

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 3. Działalnością Samorządu Uczniowskiego kieruje prezydium Samorządu.
 4. Kadencja prezydium Samorządu trwa 2 lata szkolne.
 5. Zasady działalności Samorządu Uczniowskiego określa jego Regulamin.
 6. Zadania Samorządu określa jego plan pracy opracowywany każdego roku na podstawie w planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.
 7. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
     1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymaganiami,
     2) prawo do jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
     3) prawo do poszanowania godności osobistej,
     4) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
     5) prawo do redagowania gazetki szkolnej,
     6) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
     7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.


 

ARCHIWUM
Prezydium Samorządu wybrane  13 października 2016r.

    Katarzyna Jantoszak - przewodnicząca
   
Julia Opalińska
    Julia Szkudlarek
    Szymon Stefaniak
    Michalina Pisarczyk
Prezydium Samorządu wybrane  9 października 2014r.

    Filip Ślusakowicz - przewodniczący
    Jakub Wianecki - zastępca
    Julia Szkudlarek - członek
    Agata Oczkowska - członek
    Katarzyna Oleśkiewicz - członek

Prezydium Samorządu wybrane  15 października 2012r.
    Agnieszka Gawron - przewodnicząca
    Lila Wegner - zastępca
    Maciej Pluta - członek
    Dawid Kosmalski protokolant
    Katarzyna Płaskowicz - członek
    Milena Chaborska - członek

 

KALENDARZ
na rok szkolny 2022/2023
POBIERZ


 PLAN LEKCJI

POBIERZ


STATUT
POBIERZ

 


 Protokół XV Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych w Koszalinie

POBIERZ

 


 

 

 

 

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


Zaloguj się

Projekt MKiDN - informacja